阿彌陀經注音

阿彌陀經注音

yáo qín sān zàng fǎ shī jiū mó luó shí

姚秦三藏法師鳩摩羅什譯

rú shì wǒ wén,yì shí,fó zài shè wèi guó,qí shù jǐ gū dú yuán。

如是我聞,一時,佛在舍衛國,祗樹給孤獨園。

yǔ dà bǐ qiū sēng,qiān èr bǎi wǔ shí rén jù,jiē shì dà ā luó hàn,

與大比丘僧,千二百五十人俱,皆是大阿羅漢,

zhòng suǒ zhī:zhǎng lǎo shè lì fú,mó hē mù jiàn lián,mó hē jiā shè,

眾所知識(shì):長老舍利弗,摩訶目犍連,摩訶迦葉,

mó hē jiā zhān yán,mó hē jù chī luó,lí pó duō,zhōu lì pán tuó qíe,

摩訶迦旃延,摩訶俱絺羅,離婆多,周利槃陀伽,

nán tuó,ā nán tuó,luó hóu luó,jiāo fàn bō tí,bīn tóu lú pō luó duò,

難陀,阿難陀,羅睺羅,憍梵波提,賓頭盧頗羅墮,

jiā liú tuó yí,mó hē jié bīn núo,bó jū luó,ā nóu lóu tuó,

迦留陀夷,摩訶劫賓那,薄拘羅,阿?樓馱,

rú shì děng zhū dà dì zǐ。bìng zhū pú sǎ mó hē sà:

如是等諸大弟子。并諸菩薩摩訶薩:

wén shū shī lì fǎ wáng zǐ,ā yì duō pú sǎ,qián tuó hē tí pú sǎ,

文殊師利法王子,阿逸多菩薩,乾陀訶提菩薩,

cháng jīng jìn pú sǎ,yǔ rú shì děng zhū dà pú sǎ。

常精進菩薩,與如是等諸大菩薩。

jí shì tí huán yīn děng,wú liàng zhū tiān dà zhòng jù。

及釋提桓因等,無量諸天大眾俱。

ěr shí fó gào zhǎng lǎo shè lì fú,cóng shì xī fāng,guò shí wàn yì fó tǔ,

爾時佛告長老舍利弗,從是西方,過十萬億佛土,

yǒu shì jiè míng yuē jí lè。qí tǔ yǒu fó,hào ā mí tuó,jīn xiàn zài shuō fǎ。

有世界名曰極樂。其土有佛,號阿彌陀,今現在說法。

shè lì fú,bǐ tǔ hé gù míng wéi jí lè?qí guó zhòng shēng,wú yǒu zhòng kǔ,

舍利弗,彼土何故名為極樂?其國眾生,無有眾苦,

dàn shòu zhū lè,gù míng jí lè。yòu shè lì fú,jí lè guó dù,

但受諸樂,故名極樂。又舍利弗,極樂國土,

qī chóng lán shǔn,qī chóng luó wǎng,qī chóng háng shù,

七重欄楯,七重羅網,七重行樹,

jiē shì sì bǎo zhōu zā wéi rào,shì gù bǐ guó míng wéi jí lè。

皆是四寶周匝圍繞,是故彼國名為極樂。

yòu shè lì fú,jí lè guó dù,yǒu qī bǎo chí,

又舍利弗,極樂國土,有七寶池,

bā gōng dé shuǐ chōng mǎn qí zhōng。

八功德水充滿其中。

chí dǐ chún yǐ jīn shā bù dì。sì biān jiē dào,jīn、yín、liú lí、bō lí hé chéng。

池底純以金沙布地。四邊階道,金、銀、琉璃、玻璃合成。

shàng yǒu lóu gé,yì yǐ jīn、yín、liú lí、bō lí、chē qú、

上有樓閣,亦以金、銀、琉璃、玻璃、硨磲、

chì zhū、mǎ nǎo ér yǎn shì zhī。

赤珠、瑪瑙而嚴飾之。

chí zhōng lián huā,dà rú chē lún,qīng sè qīng guāng,

池中蓮花,大如車輪,青色青光,

huáng sè huáng guāng,chì sè chì guāng,

黃色黃光,赤色赤光,

bái sè bái guāng,wēi miào xiāng jié。shè lì fú,jí lè guó dù,

白色白光,微妙香潔。舍利弗,極樂國土,

chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán。yòu shè lì fú,bǐ fó guó tǔ,

成就如是功德莊嚴。又舍利弗,彼佛國土,

cháng zuò tiān yuè,huáng jīn wéi dì,zhòu yè liù shí,yǔ tiān màn tuó luó huā。

常作天樂,黃金為地,晝夜六時,雨天曼陀羅華。

qí tǔ zhòng shēng,cháng yǐ qīng dàn,gè yǐ yī gé,chéng zhòng miào huā,

其土眾生,常以清旦,各以衣裓,盛眾妙華,

gòng yǎng tā fāng shí wàn yì fó。

供養他方十萬億佛。

jí yǐ shí shí,huán dào běn guó,fàn sì jīng xíng。

即以食時,還到本國,飯食經行。

shè lì fú,jí lè guó dù,chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán。

舍利弗,極樂國土,成就如是功德莊嚴。

fù cì shè lì fú,bǐ guó cháng yǒu zhǒng zhǒng qí miào zá sè zhī niǎo:

復次舍利弗,彼國常有種種奇妙雜色之鳥:

bái hè、kǒng què、yīng wǔ、shè lì、jiā líng pín qié、gòng mìng zhī niǎo。

白鶴、孔雀、鸚鵡、舍利、迦陵頻伽、共命之鳥。

shì zhū zhòng niǎo,zhòu yè liù shí,chū hé yǎ yīn,qí yīn yǎn chàng wǔ gēn、

是諸眾鳥,晝夜六時,出和雅音,其音演暢五根、

wǔ lì、qī pú tí fēn、bā shèng dào fēn,rú shì děng fǎ。

五力、七菩提分、八圣道分,如是等法。

qí tǔ zhòng shēng,wén shì yīn yǐ,jiē xī niàn fó、niàn fǎ、niàn sēng。

其土眾生,聞是音已,皆悉念佛、念法、念僧。

shè lì,rǔ wù wèi cǐ niǎo,shí shì zuì bào suǒ shēng。

舍利弗,汝勿謂此鳥,實是罪報所生。

suǒ yǐ zhě hé?bǐ fó guó tǔ,wú sān è dào。

所以者何?彼佛國土,無三惡道。

shè lì fú,qí fó guó tǔ,shàng wú è dào zhī míng,hé kuàng yǒu shí?

舍利弗,其佛國土,尚無惡道之名,何況有實?

shì zhū zhòng niǎo,jiē shì ā mí tuó fó yù lìng fǎ yīn xuān liú,biàn huà suǒ zuò。

是諸眾鳥,皆是阿彌陀佛欲令法音宣流,變化所作。

shè lì fú,bǐ fó guó tǔ,wēi fēng chuī dòng,zhū bǎo háng shù,

舍利弗,彼佛國土,微風吹動,諸寶行樹,

jí bǎo luó wǎng,chū wēi miào yīn,pì rú bǎi qiān zhǒng yuè,tóng shí jù zuò。

及寶羅網,出微妙音,譬如百千種樂,同時俱作。

wén shì yīn zhě,zì rán jiē shēng niàn fó、niàn fǎ、niàn sēng zhī xīn。

聞是音者,自然皆生念佛、念法、念僧之心。

shè lì fú,qí fó guó tǔ,chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán。

舍利弗,其佛國土,成就如是功德莊嚴。

shè lì,yú rǔ yì yún hé,bǐ fó hé gù hào ā mí tuó?

舍利弗,于汝意云何,彼佛何故號阿彌陀?

shè lì fú,bǐ fó guāng míng wú liàng,zhào shí fāng guó,

舍利弗,彼佛光明無量,照十方國,

wú suǒ zhàng ài,shì gù hào wéi ā mí tuó。

無所障礙,是故號為阿彌陀。

yòu shè lì fú,bǐ fó shòu mìng,jí qí rén mín,

又舍利弗,彼佛壽命,及其人民,

wú liàng wú biān ā sēng qí jié,gù míng ā mí tuó。

無量無邊阿僧祗劫,故名阿彌陀。

shè lì fú,ā mí tuó fó,chéng fó yǐ lái,yú jīn shí jié。

舍利弗,阿彌陀佛,成佛以來,于今十劫。

yòu shè lì fú,bǐ fó yǒu wú liàng wú biān shēng wén dì zǐ,

又舍利弗,彼佛有無量無邊聲聞弟子,

jiē ā luó hàn,fēi shì suàn shù zhī suǒ néng zhī。zhū pú sǎ zhòng,yì fù rú shì。

皆阿羅漢,非是算數之所能知。諸菩薩眾,亦復如是。

shè lì fú,bǐ fó guó tǔ,chéng jiù rú shì gōng dé zhuāng yán。

舍利弗,彼佛國土,成就如是功德莊嚴。

yòu shè lì fú,jí lè guó dù,zhòng shēng shēng zhě,jiē shì ā pí bá zhì。

又舍利弗,極樂國土,眾生生者,皆是阿鞞跋致。

qí zhōng duō yǒu yì shēng bǔ chù,qí shù shèn duō,

其中多有一生補處,其數甚多,

fēi shì suàn shù suǒ néng zhī zhī,dàn kě yǐ wú liàng wú biān ā sēng qí shuō。

非是算數所能知之,但可以無量無邊阿僧祗說。

shè lì fú,zhòng shēng wén zhě,yīng dāng fā yuàn,yuàn shēng bǐ guó。

舍利弗,眾生聞者,應當發愿,愿生彼國。

suǒ yǐ zhě hé?dé yǔ rú shì zhū shàng shàn rén jù huì yí chù。

所以者何?得與如是諸上善人俱會一處。

shè lì fú,bù kě yǐ shǎo shàn gēn、fú dé、yīn yuán,dé shēng bǐ guó。

舍利弗,不可以少善根、福德、因緣,得生彼國。

shè lì fú,ruò yǒu shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,wén shuō ā mí tuó fó,

舍利弗,若有善男子、善女人,聞說阿彌陀佛,

zhí chí míng hào,ruò yí rì、ruò èr rì、ruò sān rì、ruò sì rì、ruò wǔ rì、

執持名號,若一日、若二日、若三日、若四日、若五日、

ruò liù rì、ruò qī rì,yì xīn bú luàn。

若六日、若七日,一心不亂。

qí rén lín mìng zhōng shí,ā mí tuó fó yǔ zhū shèng zhòng,xiàn zài qí qián。

其人臨命終時,阿彌陀佛與諸圣眾,現在其前。

shì rén zhōng shí,xīn bù diān dǎo,jí dé wǎng shēng ā mí tuó fó jí lè guó dù。

是人終時,心不顛倒,即得往生阿彌陀佛極樂國土。

shè lì fú,wǒ jiàn shì lì,gù shuō cǐ yán。

舍利弗,我見是利,故說此言。

ruò yǒu zhòng shēng,wén shì shuō zhě,yīng dāng fā yuàn,shēng bǐ guó tǔ。

若有眾生,聞是說者,應當發愿,生彼國土。

shè lì fú,rú wǒ jīn zhě,zàn tàn ā mí tuó fó bù kě sī yì gōng dé zhī lì。

舍利弗,如我今者,贊嘆阿彌陀佛不可思議功德之利。

dōng fāng yì yǒu ā chù pí fó、xū mí xiàng fó、dà xū mí fó、xū mí guāng fó、

東方亦有阿閦鞞佛、須彌相佛、大須彌佛、須彌光佛、

miào yīn fó,rú shì děng héng hé shā shù zhū fó,gè yú qí guó,

妙音佛,如是等恒河沙數諸佛,各于其國,

chū guǎng cháng shé xiàng,biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè,

出廣長舌相,遍復三千大千世界,

shuō chéng shí yán:rǔ děng zhòng shēng,

說誠實言:汝等眾生,

dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé,yí qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng。

當信是稱贊不可思議功德,一切諸佛所護念經。

shè lì fú,nán fāng shì jiè yǒu rì yuè dēng fó、míng wén guāng fó、

舍利弗,南方世界有日月燈佛、名聞光佛、

dà yàn jiān fó、xū mí dēng fó、wú liàng jīng jìn fó,

大焰肩佛、須彌燈佛、無量精進佛,

rú shì děng héng hé shā shù zhū fó,gè yú qí guó,chū guǎng cháng shé xiàng,

如是等恒河沙數諸佛,各于其國,出廣長舌相,

biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè,shuō chéng shí yán:rǔ děng zhòng shēng,

遍復三千大千世界,說誠實言:汝等眾生,

dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé,yí qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng。

當信是稱贊不可思議功德,一切諸佛所護念經。

shè lì fú,xī fāng shì jiè yǒu wú liàng shòu fó、wú liàng xiàng fó、

舍利弗,西方世界有無量壽佛、無量相佛、

wú liàng chuáng fó、dà guāng fó、dà míng fó、bǎo xiàng fó、jìng guāng fó,

無量幢佛、大光佛、大明佛、寶相佛、凈光佛,

rú shì děng héng hé shā shù zhū fó,gè yú qí guó,chū guǎng cháng shé xiàng,

如是等恒河沙數諸佛,各于其國,出廣長舌相,

biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè,shuō chéng shí yán:rǔ děng zhòng shēng,

遍復三千大千世界,說誠實言:汝等眾生,

dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé,yí qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng。

當信是稱贊不可思議功德,一切諸佛所護念經。

shè lì fú,běi fāng shì jiè yǒu yàn jiān fó、zuì shèng yīn fó、nán jǔ fó、

舍利弗,北方世界有焰肩佛、最勝音佛、難沮佛、

rì shēng fó、wǎng míng fó,rú shì děng héng hé shā shù zhū fó,

日生佛、網明佛,如是等恒河沙數諸佛,

gè yú qí guó,chū guǎng cháng shé xiàng,biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè,

各于其國,出廣長舌相,遍復三千大千世界,

shuō chéng shí yán:rǔ děng zhòng shēng,

說誠實言:汝等眾生,

dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé,yí qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng。

當信是稱贊不可思議功德,一切諸佛所護念經。

shè lì fú,xià fāng shì jiè yǒu shī zǐ fó、míng wén fó、míng guāng fó、

舍利弗,下方世界有師子佛、名聞佛、名光佛、

dá mó fó、fǎ chuáng fó、chí fǎ fó,rú shì děng héng hé shā shù zhū fó,

達摩佛、法幢佛、持法佛,如是等恒河沙數諸佛,

gè yú qí guó,chū guǎng cháng shé xiàng,biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè,

各于其國,出廣長舌相,遍復三千大千世界,

shuō chéng shí yán:rǔ děng zhòng shēng,

說誠實言:汝等眾生,

dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé,yí qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng。

當信是稱贊不可思議功德,一切諸佛所護念經。

shè lì fú,shàng fāng shì jiè yǒu fàn yīn fó、xiù wáng fó、xiāng shàng fó、

舍利弗,上方世界有梵音佛、宿王佛、香上佛、

xiāng guāng fó、dà yàn jiān fó、zá sè bǎo huā yǎn shēn fó、

香光佛、大焰肩佛、雜色寶華嚴身佛、

suō luó shù wáng fó、bǎo huā dé fó、jiàn yí qiè yì fó、rú xū mí shān fó,

娑羅樹王佛、寶華德佛、見一切義佛、如須彌山佛,

rú shì děng héng hé shā shù zhū fó,gè yú qí guó,chū guǎng cháng shé xiàng,

如是等恒河沙數諸佛,各于其國,出廣長舌相,

biàn fù sān qiān dà qiān shì jiè,shuō chéng shí yán:rǔ děng zhòng shēng,

遍復三千大千世界,說誠實言:汝等眾生,

dāng xìn shì chēng zàn bù kě sī yì gōng dé,yí qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng。

當信是稱贊不可思議功德,一切諸佛所護念經。

shè lì fú,yú rǔ yì yún hé,hé gù míng wéi yí qiè zhū fó suǒ hù niàn jīng?

舍利弗,于汝意云何,何故名為一切諸佛所護念經?

shè lì fú,ruò yǒu shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,wén shì jīng shòu chí zhě,

舍利弗,若有善男子、善女人,聞是經受持者,

jí wén zhū fó míng zhě,shì zhū shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,

及聞諸佛名者,是諸善男子、善女人,

jiē wéi yí qiè zhū fó zhī suǒ hù niàn,

皆為一切諸佛之所護念,

jiē dé bú tuì zhuǎn yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

皆得不退轉于阿耨多羅三藐三菩提。

shì gù shè lì fú,rǔ děng jiē dāng xìn shòu wǒ yǔ,jí zhū fó suǒ shuō。

是故舍利弗,汝等皆當信受我語,及諸佛所說。

shè lì fú,ruò yǒu rén yǐ fā yuàn、jīn fā yuàn、

舍利弗,若有人已發愿、今發愿、

dāng fā yuàn,yù shēng ā mí tuó fó guó zhě,shì zhū rén děng,

當發愿,欲生阿彌陀佛國者,是諸人等,

jiē dé bú tuì zhuǎn yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

皆得不退轉于阿耨多羅三藐三菩提。

yú bǐ guó tǔ,ruò yǐ shēng、ruò jīn shēng、ruò dāng shēng。

于彼國土,若已生、若今生、若當生。

shì gù shè lì fú,zhū shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,ruò yǒu xìn zhě,

是故舍利弗,諸善男子、善女人,若有信者,

yīng dāng fā yuàn,shēng bǐ guó tǔ。

應當發愿,生彼國土。

shè lì fú,rú wǒ jīn zhě,chēng zàn zhū fó bù kě sī yì gōng dé,

舍利弗,如我今者,稱贊諸佛不可思議功德,

bǐ zhū fó děng,yì chēng zàn wǒ bù kě sī yì gōng dé。

彼諸佛等,亦稱贊我不可思議功德。

ér zuò shì yán,shì jiā móu ní fó,néng wéi shèn nán xī yǒu zhī shì。

而作是言,釋迦牟尼佛,能為甚難希有之事。

néng yú suō pó guó tǔ,wǔ zhuó è shì,jié zhuó、jiàn zhuó、fán nǎo zhuó、

能于娑婆國土,五濁惡世,劫濁、見濁、煩惱濁、

zhòng shēng zhuó、mìng zhuó zhōng,dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

眾生濁、命濁中,得阿耨多羅三藐三菩提。

wèi zhū zhòng shēng,shuō shì yí qiè shì jiān nán xìn zhī fǎ。

為諸眾生,說是一切世間難信之法。

shè lì fú,dāng zhī wǒ yú wǔ zhuó è shì,xíng cǐ nán shì,

舍利弗,當知我于五濁惡世,行此難事,

dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,wèi yí qiè shì jiān shuō cǐ nán xìn zhī fǎ,

得阿耨多羅三藐三菩提,為一切世間說此難信之法,

shì wéi shèn nán。

是為甚難。

fó shuō cǐ jīng yǐ,shè lì fú,jí zhū bǐ qiū,yí qiè shì jiān tiān rén ā xiū luó děng,

佛說此經已,舍利弗,及諸比丘,一切世間天人阿修羅等,

wén fó suǒ shuō,huān xǐ xìn shòu,zuò lǐ ér qù。

聞佛所說,歡喜信受,作禮而去。

您可能還會對下面的文章感興趣:

相關文章

? 山东11选五预测下期号码 急速赛车2 1.10易建联篮网vs雄鹿视频 免费代理麻将棋牌软件 金牛棋牌手机版下载 澳洲快乐8任七计划 河南省十一选五助手 步行者坐标导航 河南麻将朋友局微信群 九乐棋牌是黑平台吗 江西十一选五1000期走势图 99炮彩金捕鱼游戏下载 全民内蒙古麻将安卓版 琼涯海南麻将官方下载 体育彩票泳坛夺金玩法 上海快3预测 江西11选5遗漏